Kapitał zakładowy

1.100.000 zł opłacony w całości

Dematerializacja akcji

  • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać kontaktując się z pełnomocnikiem Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami.
  • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – telefon: +48 602 700 020, adres stacjonarny: Al. Prymasa Tysiąclecia 46, lok. 205, 01-242 Warszawa,  e-mail: biuro@greentechpolska.pl.
  • Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce: po złożeniu wezwania, tutaj pojawi się <link>
  • Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce: po złożeniu kolejnego wezwania, tutaj pojawi się <link>

Rejestr akcjonariuszy

  • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy: po podjęciu uchwały, tutaj pojawi się <link>
  • Regulamin Rejestru akcjonariuszy: po uchwaleniu regulaminu, tutaj pojawi się <link>
  • Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez: po podjęciu uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, tutaj pojawi się nazwa podmiotu oraz link do rejestru.

Walne Zgromadzenia

Tutaj pojawią się ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektami uchwał, itp.